Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

Umowa - informacje.

Jak zawiera się umowę?

Akceptacja regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem umowy:

„Z chwilą pozytywnego dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty abonamentowej (jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy) osoba zarejestrowana zawiera Umowę i uzyskuje status Użytkownika”.

Na jak długo będzie zawarta umowa?

Umowa zawierana jest na czas określony, jednego roku, chyba, że w procesie rejestracji była możliwość wyboru innego okresu i Użytkownik takiego wyboru dokonał. Po upływie tego czasu, jeżeli nie zostanie wypowiedziana najpóźniej na miesiąc przed jej zakończeniem, ulega automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas nieokreślony.

Przedłużenie.

Umowa zawarta na czas oznaczony ulega automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas nieokreślony, o ile Użytkownik nie złożył oświadczenia przeciwnego na miesiąc przed upływem okresu, na który umowa została zawarta.

Wypowiedzenie, rezygnacja, odstąpienie od umowy.

Wszystkie potrzebne formularze znajdziemy w Panelu Klienta przy danym koncie.

 • Wypowiedzenie umowy – Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony(1 roku) tylko z ważnych powodów.
  Okres wypowiedzenia przez każdą ze stron wynosi 1 miesiąc. Wypowiedzenie następuję, po wysłaniu oświadczenia wypowiedzenia umowy. Wysłanie oświadczenia będzie jednoznaczne z całkowitą rezygnacją z użytkowania naszej poczty.

  Oświadczenie takie Użytkownik powinien złożyć:
  - poprzez formularz dostępny w Panelu Klienta,
  - drogą elektroniczną na adres kontaktowy Usługodawcy: bok@mailbox.pro (wymagane podanie numeru identyfikacyjnego Użytkownika dostępnego w w Panelu Klienta po zalogowaniu)
  - lub pisemnie na adres: Mailbox.pro sp. z o o; ul. Misjonarzy Oblatów MN 20a; 40-129 Katowice (wymagane podanie numeru identyfikacyjnego Użytkownika dostępnego w w Panelu Klienta po zalogowaniu) .

 • Rezygnacja z przedłużenia umowy – Umowa zawarta na czas określony (1 roku), po jej zakończeniu ulega automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas nieokreślony. Jeżeli chcemy zrezygnować z dalszego użytkowania naszej poczty należy na minimum 30 dni przed jej zakończeniem złożyć oświadczenie o rezygnacji z przedłużenia umowy.
  Wysłanie oświadczenia będzie jednoznaczne z całkowitą rezygnacją z użytkowania naszej poczty. Oświadczenie takie Użytkownik powinien złożyć:
  - poprzez formularz dostępny w Panelu Klienta,
  - drogą elektroniczną na adres kontaktowy Usługodawcy: bok@mailbox.pro
  - lub pisemnie na adres: Mailbox.pro sp. z o o; ul. Misjonarzy Oblatów MN 20a; 40-129 Katowice.

 • Odstąpienie od umowy - Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi w terminie dni od daty zawarcia umowy bez podania przyczyny, tylko wtedy, gdy nie zostało zaznaczone pole „żądam natychmiastowego udostępnienia usługi..” podczas rejestracji.
  Oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontaktowy Usługodawcy: odstapienie@mailbox.pro. Aby odstąpienie było ważne, musi być wysłane z adresu zapasowego e-mail podawanego w procesie rejestracji lub poprzez formularz dostępny w Panelu Klienta. Oświadczenie może być wysłane również w formie pisemnej na adres siedziby spółki, w treści powinno być zawarte wskazane konto, którego dotyczy odstąpienie i numer identyfikacyjny Klienta wskazany w Panelu Klienta.
  Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Usługi. Aktywacja usługi następuję w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do Konta.